Bukharian Radio New York Thursday June 22 2017

Round Table
1. R. Mendelson and Israel Shimonov, Eddy Kushmakov, Michelle Kariyeva and Mira Borukhov.

2. R. Mendelson and R. Schneider.

Rusana Borukhov RD Bat Kol Radio
Rusana Borukhov R.D., C.D.N

3. Rusana Borukhov -Nutrition, Music.